Deelnemersreglement NTT 2023/2024

1

1.1 De inschrijving voor het NTT start op 21 oktober  2023 om 12:.00 via de website www.theatersporttoernooi.nl.

1.2 Een team heeft zich ingeschreven voor eventuele deelname, wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld via de website is verstuurd. Dit betekent dat de volgende informatie door een team direct ingevuld dient te worden:

– Teamnaam

– Naam voor blokkenschema (max 10 tekens, incl. spatie) Dit indien de teamnaam langer is dan het maximaal aantal tekens.

– Instagramaccount team (indien aanwezig)

– E-mailadres contactpersoon team

– Telefoonnummer contactpersoon team

– Voor- en achternaam speler 1,2,3,4,5,6

– Theatersportvereniging speler 1,2,3,4,5,6

– Instagramaccount speler 1,2,3,4,5,6 (indien aanwezig)

– Speciale dieetwensen

– Teamfoto – minimaal 750kb tot maximaal 1mb Een foto van het gehele team of een aantal leden daarvan op het toernooi of op een ander podium. Lukt dit niet dan graag een teamfoto tegen een effen achtergrond. Foto’s worden bewerkt om te passen in de huisstijl van het NTT.

– Teamquote – 1 zin van max. 10 woorden

– Voorstel tekst team – minimaal 40 tot maximaal 100 woorden

1.3 De deelnemersbijdragen dienen voor 1 december te zijn voldaan. Zo niet, dan kan de organisatie het team uitsluiten van deelname. Teams, op de wachtlijst, die later vernemen dat zij deel mogen nemen, krijgen twee weken de tijd na deze melding, om de deelnemersbijdrage te voldoen.

1.4 De officiële inschrijvingstermijn eindigt op 1 december 2023. Teams die zich na 1 december 2023 willen inschrijven dienen dit in overleg met de organisatie te doen.

1.5 Een vereniging, collectief of groep mag maar met één team inschrijven. De organisatie streeft er naar om zoveel mogelijk verschillende verenigingen of groepen te laten deelnemen. Als blijkt na de inschrijving dat dit niet het geval is, kunnen beide ingeschreven teams worden uitgesloten van deelname. Bij twijfel wordt door de organisatie contact opgenomen met de teams en dienen deze aantoonbaar te maken dat zij zich houden aan het reglement. Dit altijd ter beoordeling door de organisatie.

1.6 Mochten er op 28 oktober, om 17.00, meer dan geldige inschrijvingen dan plekken zijn, dan wordt er zaterdag 18 november aan het einde van de middag/begin van de avond geloot wie er geplaatst zijn. Ook de volgorde van de wachtlijst wordt in deze loting bepaald. Teams die na 28 oktober 17.00 inschrijven, worden geplaatst voor het toernooi of de wachtlijst op basis van de volgorde van inschrijving.

1.7 Teams die bij een geldige inschrijving automatisch zijn geplaatst voor deelname aan het toernooi:

– De Finalisten van het NTT 2022 (nummers 1 en 2), mits wordt deelgenomen met minimaal drie dezelfde spelers als het NTT 2022.

– De winnaar van de verenigingsprijs De Jonge Hond, mits het volledige team voor het NTT 2022 bestaat uit verenigingsleden.

– De winnaar van het NSK 2023, mits wordt deelgenomen met minimaal drie dezelfde spelers als het NSK 2023.

1.8 Bij annulering tot 1 februari 2024 krijg je de deelnemersgelden terug, vanaf 1 februari 2024 wordt er 25 euro in rekening gebracht.

1.9 Een teamlid afmelden kan tot 1 februari 2024.  Na deze datum krijg je geen geld terug. Wel mag je een vervangend teamlid sturen, mits je daarmee blijft voldoen aan het deelnemersreglement.

2

2.1 Een speler kan slechts voor één team uitkomen.

2.2 Een team bestaat uit minimaal vier en maximaal zes spelers.

2.3 Tijdens een wedstrijd stelt een team vier spelers op.

2.4 Een speler mag tijdens het toernooi vervangen worden, mits de oude speler zijn of haar bandje inlevert en afziet van de privileges behorende bij het bandje. De nieuwe speler krijgt, bij het inleveren van het bandje van de oude speler, een nieuw bandje. De samenstelling van het team dient dan nog te voldoen aan het deelnemersreglement.

3

3.1 Het winnende team wordt bepaald door wedstrijden en finales. Alle teams dienen op beide dagen aanwezig te zijn.

3.2 Bij geschillen beslist de organisatie.

3.3 Winnende teams hebben de verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor de wisseltrofee en de Jonge H. De winnaar draagt zelf zorg voor het plaatsen van hun naam op de trofee.

4

4.1 Spelers en bezoekers wonen het toernooi bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek of deelname.

4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de spelers of bezoekers.

4.3 De organisatie is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of diefstal van eigendommen van de spelers of bezoekers.

4.4 Drugsgebruik wordt niet toegestaan.

4.5 Afwijkingen op het reglement kunnen voorkomen in overleg met de organisatie. De organisatie beslist.

4.6 Voor een ordentelijk verloop van het toernooi en de veiligheid dienen deelnemers ten allen tijde aanwijzingen van locatiemedewerkers, organisatie en vrijwilligers op te volgen.

4.7 Het is verboden om reclame te maken voor je eigen groep of bedrijf. Dit kan natuurlijk wel als je wilt sponsoren. Neem hiervoor contact op met de organisatie.

Gebruik van gegevens

  1. Door inschrijving geeft het volledige team toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van communicatie rondom het toernooi. Daarnaast wordt het team het jaar erop attent gemaakt wanneer de inschrijving start. Persoonlijke informatie wordt nooit gedeeld met derde partijen. Mocht je in de toekomst geen informatie meer willen ontvangen over het toernooi, dan kan je dit kenbaar maken bij de organisatie.
  2. Tijdens het toernooi worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen geplaatst worden op de website, het programmaboekje en/of social media en op de website van de fotograaf. Mocht je bezwaar hebben tegen het plaatsen van één van de foto’s, maak dit dan kenbaar bij de organisatie. De foto zal dan worden verwijderd.

5

5.1 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Stichting IETS, het NTT.

5.2 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Stichting IETS, het NTT, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren.

5.3 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Stichting IETS, het NTT, gerechtigd het deelnemersticket ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

5.4 Stichting IETS, het NTT, behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Stichting IETS, het NTT dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

5.5 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft Stichting IETS, het NTT het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

5.6 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting IETS, het NTT wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Stichting IETS, het NTT uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Stichting IETS, het NTT slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald.

5.7 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting IETS, het NTT wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij Stichting IETS, het NTT tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt.

5.8 Stichting IETS is het recht voorbehouden om, indien noodzakelijk, een programmawijziging door te voeren. Het streven is altijd om in dit geval een soortgelijk programma aan te bieden.
Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Stichting IETS, het NTT of de aanvangstijd ongewijzigd is.
Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Stichting IETS, De het NTT bestaat is Nederlands recht van toepassing.