Voorwaarden aankoop tickets Nederlands Theatersport Toernooi

 • Bij de entree van het Nederlands Theatersport Toernooi kunt u uw ticket bij de kassa ophalen onder vermelding van uw reserveringsnummer of -naam.

 • Alle tickets zijn maar éénmaal geldig. Kopiëren van het ticket is niet toegestaan.

 • De tickets zijn voorzien van een geldigheidsdatum. Buiten deze datum is er geen recht op toegang. 

 • Namaken van tickets is verboden.

 • Tickets kunnen niet worden geretourneerd.

 • Stichting IETS, de organisatie van het Nederlands Theatersport Toernooi is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade materieel of lichamelijk of op welke wijze dan ook ten gevolge van een bezoek aan Het Nederlands Theatersport Toernooi.

 • Het Nederlands Theatersport Toernooi, Stichting IETS, behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren. Wij zullen u daartoe op de hoogte stellen middels een e-mail.

 • De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens bij het maken van de reservering. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet verstrekken van de tickets.

 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de bestelling niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

 • Door het tot stand komen van een ticket bestelling bij Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 • Alleen de houder van een ticket die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van een te bezoeken wedstrijd op het Nederlands Theatersport Toernooi krijgt toegang.

 • Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten.

 • Vanaf het moment dat het ticket aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi.

 • De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren.

 • Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi, gerechtigd het ticket ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.

 • Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi, behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

 • Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

 • Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald.

 • Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt.

 • Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi, zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi of de aanvangstijd ongewijzigd is.

Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Stichting IETS, Het Nederlands Theatersport Toernooi bestaat is Nederlands recht van toepassing.