Voorwaarden aankoop tickets Improspeur:
 • Alle tickets zijn maar éénmaal geldig. Kopiëren van het ticket is niet toegestaan.
 • Namaken van tickets is verboden.
 • Tickets kunnen niet worden geretourneerd.
 • Stichting IETS, de organisatie van de Improspeur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, materieel, lichamelijk of op welke wijze dan ook, ten gevolge van een bezoek aan de Improspeur.
 • De Improspeur, Stichting IETS, behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren. Wij zullen u daartoe op de hoogte stellen middels een e-mail.
 • De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens bij het maken van de reservering. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet verstrekken van de tickets.
 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de bestelling niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Stichting IETS, De Improspeur, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Door het tot stand komen van een ticket bestelling bij Stichting IETS, De Improspeur accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Stichting IETS, De Improspeur mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Stichting IETS, De Improspeur is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Stichting IETS, de Improspeur.
 • De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Stichting IETS, De Improspeur, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren.
 • Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Stichting IETS, De Improspeur, gerechtigd het ticket ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
 • Stichting IETS, De Improspeur, behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Stichting IETS, De Improspeur dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
 • Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft Stichting IETS, De Improspeur het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 • Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting IETS, de Improspeur wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Stichting IETS, De Improspeur uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Stichting IETS, de Improspeur slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald.
 • Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting IETS, De Improspeur wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij Stichting IETS, de Improspeur tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt.
 • Stichting IETS is het recht voorbehouden om, indien noodzakelijk, een programmawijziging door te voeren. Het streven is altijd om in dit geval een soortgelijk programma aan te bieden. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Stichting IETS, De Improspeur of de aanvangstijd ongewijzigd is. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Stichting IETS, De Improspeur bestaat is Nederlands recht van toepassing.
Voorwaarden aankoop tickets Improspeur:
 • Alle tickets zijn maar éénmaal geldig. Kopiëren van het ticket is niet toegestaan.
 • Namaken van tickets is verboden.
 • Tickets kunnen niet worden geretourneerd.
 • Stichting IETS, de organisatie van de Improspeur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, materieel, lichamelijk of op welke wijze dan ook, ten gevolge van een bezoek aan de Improspeur.
 • De Improspeur, Stichting IETS, behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen een bestelling te weigeren. Wij zullen u daartoe op de hoogte stellen middels een e-mail.
 • De koper is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de gegevens bij het maken van de reservering. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan leiden tot het niet verstrekken van de tickets.
 • In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de bestelling niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, kan Stichting IETS, De Improspeur, op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 • Door het tot stand komen van een ticket bestelling bij Stichting IETS, De Improspeur accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 • Stichting IETS, De Improspeur mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Stichting IETS, De Improspeur is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten.
 • In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Stichting IETS, de Improspeur.
 • De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Stichting IETS, De Improspeur, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle rookwaren.
 • Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is Stichting IETS, De Improspeur, gerechtigd het ticket ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie of compensatie anderszins.
 • Stichting IETS, De Improspeur, behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Stichting IETS, De Improspeur dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
 • Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzegging van de artiest(en), stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft Stichting IETS, De Improspeur het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 • Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting IETS, de Improspeur wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Stichting IETS, De Improspeur uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres als bedoeld in artikel 1.1 heeft betaald. Indien een evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Stichting IETS, de Improspeur slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald.
 • Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Stichting IETS, De Improspeur wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij Stichting IETS, de Improspeur tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd servicekosten) welke de klant via het officiële (voor)verkoopadres heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt.
 • Stichting IETS is het recht voorbehouden om, indien noodzakelijk, een programmawijziging door te voeren. Het streven is altijd om in dit geval een soortgelijk programma aan te bieden. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Stichting IETS, De Improspeur of de aanvangstijd ongewijzigd is. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Stichting IETS, De Improspeur bestaat is Nederlands recht van toepassing.